HOTLINE: 0904 89 4444

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam
(Phương Nam Plus) - Theo Báo Văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện vừa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện NQ 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
13:36 20-07-2018
Theo Nghị quyết số 102/NQ/CP về Chương trình hành động thực hiện NQ 33-NQ/TW, Chính phủ đã phân công các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, bao gồm 6 nhiệm vụ và giải pháp chung, 21 đề án, nhiệm vụ cần xây dựng (18 nhiệm vụ Bộ chủ trì, 3 nhiệm vụ phối hợp), 9 chương trình nhiệm vụ thường xuyên, 31 đề án, quy hoạch đã được duyệt tiếp tục triển khai và 3 đề án trình Chính phủ xem xét ban hành.
 
 
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì và nghe báo cáo tình hình thực hiện NQ33-NQ/TW - Ảnh: Báo Văn hóa

Rà soát 18 nhiệm vụ được Chính phủ giao chủ trì, hiện đã có 5 nhiệm vụ hoàn thành: Đề án tăng cường năng lực quản lý, thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan giai đoạn 2016 - 2020; Đề án xây dựng các Trung tâm văn hóa Việt Nam tại nước ngoài giai đoạn 2016 - 2020; Xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Luật Du lịch (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục thể thao.
 
Đối với các nhiệm vụ đang thực hiện, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu đơn vị được giao chủ trì khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ, đồng thời đảm bảo về chất lượng cũng như tính hiệu quả.
 
Về các nhiệm vụ chưa thực hiện, cụ thể như Đề án tăng cường sự phối hợp giữa gia đình và nhà trường trong giáo dục đạo đức, lối sống, nghệ thuật, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, sinh viên, Bộ trưởng giao Vụ Gia đình cần sớm triển khai và đưa ra phương án.
 
Đối với Đề án xây dựng văn hóa trong tuân thủ luật pháp do Bộ VHTTDL đồng chủ trì với Bộ Tư pháp, Bộ trưởng đề nghị Vụ Pháp chế liên hệ với Bộ Tư pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.
 
Do có Nghị định liên quan, cho nên Đề án đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực cho phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững sẽ không tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, về nhiệm vụ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện giao Vụ Kế hoạch, Tài chính nghiên cứu và khẩn trương thực hiện.
 
Về một số nhiệm vụ xây dựng Luật, cụ thể như Luật Sở hữu trí tuệ mà Cục bản quyền tác giả được giao thực hiện, sau khi xem xét về chức năng, nhiệm vụ, Cục đã báo cáo lãnh đạo Bộ chuyển giao cho Bộ Khoa học Công nghệ. Đối với Luật Tài trợ, hiến tặng trong lĩnh vực Văn hóa, hiện chưa có cơ sở để xây dựng nên Bộ trưởng giao Vụ Pháp chế báo cáo cụ thể.
 
Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ cụ thể về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam mà Nghị quyết 33 đã đề ra; đặc biệt cần chú trọng những nhiệm vụ về xây dựng đạo đức, lối sống, đẩy lùi sự xuống cấp về đạo đức xã hội.
 
Phương Trang
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: