HOTLINE: 0904 89 4444

Lâm Đồng bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc
(Phương Nam Plus) - Những năm gần đây, thực hiện“Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020” của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các hoạt động bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh.
16:10 09-08-2018
 
Những hoạt động văn hóa dân gian đang được người DTTS yêu thích

Sưu tầm, tôn tạo các di tích

Lãnh đạo Sở VHTTDL cho biết, nâng cao nhận thức và ý thức tự hào về nét đẹp văn hóa truyền thống của các DTTS bản địa được xem là việc làm quan trọng và cần thiết nhất. Bởi, đối với tâm lý, tình cảm của người dân tộc, khi khơi gợi được lòng tự tôn, tự hào của họ thì công tác triển khai nhiệm vụ bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống cộng đồng các DTTS bản địa trở nên thuận lợi, hiệu quả.

Thực hiện chủ trương của Bộ VHTTDL và sự đầu tư của Trung ương, của tỉnh, 5 năm gần đây, Sở VHTTDL Lâm Đồng đã tích cực phối hợp với UBND các huyện, thành phố trong tỉnh tiến hành đánh giá, khảo sát, lập đề án và phục dựng nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc, tiêu biểu của đồng bào các DTTS bản địa đã và đang mai một như: lễ Pơthi, lễ Bok Chu-bur (của người Churu và nhóm Kơ Ho ở thôn K’Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng), lễ Nhô Wèr (của người Kơ Ho Srê ở xã Bảo Thuận, huyện Di Linh); Lễ Nhô rơhe (của người Kơ Ho ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà)…

Cùng với chú trọng công tác sưu tầm, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa các dân tộc, ngành VHTTDL cũng đã quan tâm phát huy di sản văn hóa vật thể và phi vật thể  trên địa bàn tỉnh với việc triển khai các dự án: Làng nghề truyền thống dân tộc Kơ Ho Cil ở xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương; phục dựng lễ hội truyền thống dân tộc Mạ; điều tra, nghiên cứu bảo tồn một số làng, buôn tiêu biểu và lễ hội truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các đề án bảo tồn văn hóa Tây Nguyên

Nhằm phát huy di sản văn hóa Cồng chiêng trên địa bàn tỉnh (nằm trong Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên đã được UNESCO công nhận năm 2005), UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn đến năm 2025, tổ chức thực hiện hiệu quả thông qua triển khai 2 đề tài: Nghiên cứu sưu tầm văn hóa Cồng chiêng và văn hóa các dân tộc Tây Nguyên tại Lâm Đồng; Trang bị Cồng chiêng, các nhạc cụ đi kèm và các cơ sở vật chất khác để duy trì hoạt động văn hóa Cồng chiêng Nam Tây Nguyên.

Theo thống kê của ngành Văn hóa, đến nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 33 di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng, trong đó có 13 di tích cấp tỉnh, 18 di tích thắng cảnh cấp quốc gia và 2 di tích cấp quốc gia đặc biệt. Một số công trình văn hóa tiêu biểu đang được tôn tạo, giữ gìn… Ngoài ra, còn có các loại hình âm nhạc, lễ hội, vật chất phục vụ sinh hoạt của người dân; các ngành nghề thủ công truyền thống (đan lát, dệt thổ cảm, làm đồ gốm, nấu rượu cần…) của các dân tộc tiếp tục phát huy hiệu quả. Nhiều lễ hội truyền thống, lễ hội dân gian đã và đang khôi phục, phục dựng ngoài đáp ứng nhu cầu bảo tồn, phát triển văn hóa, còn là sản phẩm phục vụ du lịch…

Dù đã có nhiều nỗ lực và mang lại kết quả nhất định nhưng nhìn chung công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng gặp nhiều khó khăn, bất cập. Cụ thể, một số giá trị văn hóa, nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một và mất dần. Tình trạng xâm hại một số kiến trúc, di sản văn hóa chưa được khắc phục dứt điểm…Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, nhất là ở cơ sở còn thiếu và yếu.

Để tiếp tục thực hiện “Chiến lược phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020”, Sở VHTTDL Lâm Đồng đang đặt ra các nhiệm vụ thiết thực; đó là, tăng cường công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa; điều tra, khảo sát, sưu tầm toàn diện vốn văn hóa dân gian các DTTS; bảo tồn và phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa. Xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận một số di tích, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể trên địa bàn; quan tâm xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; duy trì và phát huy các loại hình văn hóa quần chúng, nhất là trong nhân dân các vùng vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS...

Thanh Dương Hồng
Theo baodulich.net.vn
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: