HOTLINE: 0904 89 4444

Kết quả từ thực hiện Quy chế Dân chủ ở Nghi Phong
(Phương Nam Plus) - Những năm qua, việc thực hiện Quy chế Dân chủ (QCDC) ở cơ sở đã được Đảng bộ, chính quyền xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An quan tâm, chú trọng. Các thôn xóm, cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước trên địa bàn luôn thực hiện nghiêm và đạt kết quả cao trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.
09:24 27-11-2018


Nhờ thực hiện tốt QCDC Nghi Phong đã huy động được sức mạnh tổng hợp để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng. Ảnh: P.V

Phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đình Hải, Chủ tịch UBND xã Nghi về việc thực hiện QCDC ở Nghi Phong và những kết quả nhờ hiệu quả của việc thực hiện QCDC mang lại.

PV: Thưa ông, việc thực hiện QCDC cơ sở được coi là hết sức quan trọng trong quá trình lãnh đạo xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi địa phương. Vậy, ông có thể cho biết ở Nghi Phong đã thực hiện QCDC như thế nào?

Ông Nguyễn Đình Hải: Việc thực hiện QCDC ở Nghi Phong được triển khai dưới nhiều hình thức như: Niêm yết công khai tại trụ sở, qua các cuộc họp thôn, xóm, các cuộc tiếp xúc cử tri; các thôn xóm thực hiện tốt chế độ công khai để nhân dân biết, như: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kế hoạch phát triển KT - XH, các quy định, trình tự giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”... Các nguồn vốn Nhà nước đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm; các chính sách hỗ trợ, vay vốn phát triển sản xuất, xóa đói, giảm nghèo; đối tượng, mức thu các loại quỹ, các khoản phí, lệ phí, các khoản đóng góp khác... đều được công khai. Hầu hết các thôn xóm triển khai thực hiện tốt những việc nhân dân được bàn và quyết định trực tiếp như: Mức đóng góp xây dựng Nhà văn hóa cộng đồng, đường giao thông liên thôn, bình chọn các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, xây dựng công trình phúc lợi liên quan trực tiếp đến người dân. Kết quả huy động nhân dân đóng góp, cùng với nguồn ngân sách trong phong trào xây dựng nông thôn mới.

Những vấn đề nhân dân tham gia đóng góp ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định, được tiến hành thông qua các kỳ tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND các cấp, triển khai họp thôn, xóm để lấy ý kiến. Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng ở xã được củng cố, kiện toàn; các ban đều xây dựng kế hoạch giám sát, trong đó tập trung giám sát các nội dung như: Việc thực hiện dân chủ ở thôn xóm; giám sát và vận động nhân dân cùng giám sát việc làm đường giao thông nông thôn, việc thu các loại phí, lệ phí; giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND, UBND xã trong công tác phát triển KT - VH - XH trên địa bàn.

PV: Ông có thể cho biết thêm về sự chỉ đạo cuả cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể đối với việc lãnh đạo triển khai thực hiện QCDC được thể hiện như thế nào? 

Ông Nguyễn Đình Hải: Trong thời gian qua, đối với cấp ủy Đảng đã có Nghị quyết đã được triển khai từ đầu năm và trong kế hoạch công tác kiểm tra của cấp ủy và ủy ban kiểm tra đều có nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phân công phụ trách lãnh đạo của cấp ủy viên. Đối với UBND cũng đã tổ chức tổng kết việc thực hiện QCDC theo pháp lệnh 34/QH năm 2010 trên địa bàn xã, đồng thời xây dựng phương hướng, kế hoạch thực hiện năm 2018 phân công các thành viên UBND xã phụ trách các lĩnh vực thực hiện và tổ chức thực hiện. Còn đối với mặt trận và các đoàn thể thì luôn thể hiện vai trò của mình trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở như tổ chức cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia thực hiện các nội dung dân được bàn, được giám sát, được kiểm tra, đồng thời vận động đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện. Làm tốt vai trò giám sát và quy chế phối hợp hoạt động giữa cấp ủy chính quyền, xây dựng các đoàn thể vững mạnh, góp phần xây dựng hệ thống chính trị địa phương vững mạnh để thực hiện các nhiệm vụ chính trị. 

PV: Theo ông, việc thực hiện tốt QCDC đã tác động như thế nào đến quá trình lãnh đạo phát triển KT - XH ở chính địa phương như thế nào?
 
Ông Nguyễn Đình Hải: Thông qua các hội nghị của Đảng bộ, các ban ngành đoàn thể và các cuộc họp xóm, sinh hoạt chi hội, chi đoàn để tiếp tục quán triệt Chỉ thị 320/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, Pháp lệnh 34/QH ngày 20/7/2017 của UBRVQH trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về thực hiện các nội dung của quy chế dân chủ cơ sở, trong cuộc họp HĐND xã và các cuộc họp xóm đều quán triệt và trực tiếp thực hiện các nội dung quy chế dân chủ cơ sở, có gần 2200 lượt người được quán triệt.

Trước hết, phải khẳng định rằng, qua học tập và thực hiện, nhận thức của cán bộ và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, khi thực hiện, nhân dân đều hiểu rõ những việc dân được biết, dân được bàn, dân được kiểm tra và trách nhiệm, nghĩa vụ của người dân trong việc thực hiện các nghĩa vụ cam kết của mình, về quy ước, hương ước xóm, về nếp sống văn hóa, giữ vệ sinh môi trường và đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng.

Thực tế đã chứng minh quá trình thực hiện QCDC ở các thôn xóm đã tác động tích cực đến chủ trương xây dựng và chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, tạo ra động lực thúc đẩy quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tạo không khí phấn khởi trong hoạt động của cộng đồng dân cư và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tăng cường và củng cố niềm tin đối với nhân dân.

Trong thời gian qua, chúng tôi đã biết gắn kết thực hiện quy chế dân chủ với cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Căn cứ vào thực tế một số nội dung đã được bổ sung hoàn thiện cho phù hợp và đã thực hiện tốt, vai trò của xóm trưởng được phát huy trong việc thực hiện những điều nhân dân được bàn tổ chức giám sát kiểm tra, không để xẩy ra hiện tượng vi phạm. 

Cũng nhờ thực hiện tốt QCDC mà trong 6 tháng đầu năm chúng tôi đã huy động được 266 triệu đồng từ đóng góp của nhân dân. Mức huy động nhân dân đóng góp để xây dựng cơ sở hạ tầng là 50.000đ/hộ. Ngoài ra, các xóm đều huy động nhân dân hiến đất để mở đường đóng góp xây dựng tu sửa nhà văn hóa với số tiền mỗi hộ 500.000đ. Đồng thời, thời gian qua, chúng tôi cũng đã xây dựng được các công trình công cộng và công trình xât dựng tư nhân trên địa bàn thực hiện triển khai khá nhiều. Cụ thể là xây dựng được 3.780m đường bê tông, 500m đường cấp phối xóm Phong Mỹ, Phong Vinh. Triển khai làm cầu tại xóm Phong Hòa, Phong Vinh, Phong Anh, huy động hàng ngàn ngày công để phát quang đường giao thông và tu sửa nâng cấp giao thông thủy lợi nội đồng. 

Qua việc thực hiện QCDC trong hoạt động của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập đã tạo nên không khí dân chủ, cởi mở, tăng cường đoàn kết nội bộ và nâng cao vai trò làm chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng và nghiệp vụ trong giải quyết công việc, ngăn chặn và đấu tranh phòng ngừa hiệu quả với các biểu hiện tiêu cực, quan liêu, tham nhũng, lãng phí... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt là an ninh vùng giáo cơ bản ổn định. Nhân dân sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi…


Như vậy, phải thấy rằng, việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở đã đạt được những kết quả quan trọng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu phát KT - XH, góp phần đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền, các cơ quan Nhà nước có chuyển biến tốt hơn…

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!
 
Hoàng Anh - Ngọc Mai
(Thực hiện)
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: