HOTLINE: 0904 89 4444

Quảng Ngãi phát trển theo hướng nhanh, bền vững
(Phương Nam Plus) - Từ ngày 25- 27/8, Đảng bộ TP Quảng Ngãi tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XVI, đây là Đại hội của "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển" có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong những năm đến.
16:17 08-09-2020
Năm năm qua, với sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã vượt qua khó khăn, thách thức; tranh thủ kịp thời các điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, về cơ bản Thành phố đạt được nhiều kết quả rất quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của tỉnh.
 
 
Trung tâm TP Quảng Ngãi hôm nay
 
Đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015- 2020, báo cáo chính trị của Đảng bộ TP Quảng Ngãi nêu rõ: Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển khá; cơ cấu kinh tế, lao động chuyển dịch đúng hướng, góp phần nâng cao thu nhập của người dân. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 11,71%; trong đó: dịch vụ 14,02%, công nghiệp - xây dựng 11,32%, nông nghiệp 2,26%. Về cơ cấu kinh tế, dịch vụ chiếm 52,87%; công nghiệp - xây dựng chiếm 38,36%, nông nghiệp chiếm 8,77%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.050 USD/người/năm, đạt 101,67%, tăng 76,3% so với đầu nhiệm kỳ.

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển dịch vụ cho thấy, các loại hình dịch vụ tiếp tục phát triển nhanh, mở rộng về quy mô, đa dạng về hình thức, chất lượng được nâng lên… cơ bản đáp ứng nhu cầu của thị trường và xu hướng hội nhập quốc tế; Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định, nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường; Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ và hiệu quả; Thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách. Đặc biệt, thành phố đã thực hiện nhiệm vụ đột phá về xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị được tập trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ bản các tiêu chí của đô thị loại II. Công tác quản lý đô thị được tăng cường chỉ đạo và đạt được nhiều kết quả. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên - môi trường được tập trung chỉ đạo, dần đi vào nề nếp. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều đổi mới, phát triển từng bước tương xứng với phát triển kinh tế. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững; công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả. Hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; công tác cải cách hành chính đạt một số kết quả quan trọng. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới và có nhiều chuyển biến tích cực, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân luôn được phát huy. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Những thành quả đạt được nêu trên đã khẳng định thành phố Quảng Ngãi xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của Tỉnh, từng bước xây dựng thành phố trở thành đô thị năng động và thân thiện.

Tuy nhiên, thành phố Quảng Ngãi phát triển vẫn chưa tương xứng với vị trí, tiềm năng là đô thị trung tâm của Tỉnh. Việc kêu gọi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ, sản xuất nông nghiệp còn hạn chế. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội mặc dù được quan tâm đầu tư nhưng vẫn chưa đồng bộ. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường vẫn còn bất cập, chưa hiệu quả. Tình trạng xây dựng trái phép vi phạm trật tự vỉa hè, lấn, chiếm đất đai vẫn còn diễn ra ở nhiều nơi nhưng chậm xử lý...

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ TP Quảng Ngãi đề ra mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của doanh nghiệp, khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội; khai thác và phát huy tối đa các nguồn lực để tập trung phát triển đồng bộ, toàn diện kinh tế - xã hội, kết cấu hạ tầng đô thị; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thành phố Quảng Ngãi sớm trở thành đô thị loại I. Trong đó, mục tiêu cụ thể là phấn đấu trong nhiệm kỳ sớm hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II và đạt một số tiêu chí của đô thị loại I.

Đối với các chỉ tiêu chủ yếu, về kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm là 12 - 12,5%, trong đó: dịch vụ 14,2%; công nghiệp - xây dựng 12%; nông nghiệp 2,5%; Về cơ cấu kinh tế, dịch vụ 60,3%; công nghiệp - xây dựng 33,3%; nông nghiệp 6,4%. Thu ngân sách hàng năm đạt và vượt chỉ tiêu tỉnh giao; thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt 4.000 USD/người/năm; tốc độ tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2020 - 2025 từ 2 - 2,5%; tỷ lệ đô thị hoá đạt 60%.

Về văn hóa - xã hội, đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%; có 100% trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập được công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng và đạt chuẩn quốc gia; có 20 bác sỹ/vạn dân và 85 giường bệnh/vạn dân; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm từ 0,4 đến 0,6%.

Về môi trường, đến năm 2025, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt ở đô thị đạt 100%, ở nông thôn đạt 80%; 60% nước bẩn khu vực nội thành được thu gom và cơ bản được xử lý; 100% dân số thành phố được sử dụng nước hợp vệ sinh, trong đó cung cấp nước sạch đạt 90% đối với phường, 50% đối với xã.

Về quốc phòng - an ninh, hàng năm giao quân đạt 100% chỉ tiêu Tỉnh giao; xây dựng 100% xã, phường vững mạnh về quốc phòng.
 
Về xây dựng hệ thống chính trị, hàng năm, tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên, trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức Mặt trận, đoàn thể thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 30% chính quyền cơ sở xã phường được xếp loại xuất sắc; 70% tổ chức Mặt trận, đoàn thể xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Để thực hiện đạt được mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu nêu trên, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ TP Quảng Ngãi triển khai thực hiện 2 nhiệm vụ đột phá và 2 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó hai nhiệm vụ đột phá đó là: Tiếp tục đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng để sớm hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại II và đạt một số tiêu chí của đô thị loại I; Tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, quản lý, điều hành. Hai nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao; Tăng cường công tác quản lý nhà nước để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị.
 
 Đảng bộ TP Quảng Ngãi cũng đã đề ra 6 nhiệm vụ chủ yếu đó là: Trước tiên, tập trung phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, giảm dần tỷ trọng ngành nông nghiệp. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, nhất là loại hình có giá trị gia tăng cao; Tiếp tục phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường; Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và nâng cao chất lượng các xã nông thôn mới; Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; huy động các nguồn vốn ngoài ngân sách; Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đột phá về đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng để sớm hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II và đạt một số tiêu chí của đô thị loại I; Tăng cường công tác quản lý đô thị; Nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Về nhiệm vụ thứ hai: Phát triển văn hóa - xã hội đồng bộ với phát triển kinh tế. Trong đó, Đẩy mạnh hoạt động văn hoá - thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông; Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và ứng dụng khoa học công nghệ; Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và các chính sách an sinh xã hội.
 
Nhiệm vụ thứ ba: Giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và nâng cao chất lượng công tác nội chính. Trong đó, thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; Nâng cao chất lượng công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
 
Nhiệm vụ thứ tư: Tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, trước mắt lãnh đạo tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND thành phố và xã, phường; Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; Phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử theo chủ trương của Chính phủ.
 
Nhiệm vụ thứ năm: Thực hiện tốt công tác dân vận, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Trong đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cán bộ, đảng viên về công tác dân vận. Thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; Mặt trận, đoàn thể các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.
 
Nhiệm vụ thứ sáu: Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Trong đó, Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong hình hình mới; Tiếp tục đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất và năng lực, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ; Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy, lề lối làm việc của các tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
 
Nguyễn Đăng Lâm
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: