HOTLINE: 0904 89 4444

Phú Thọ: Hiệu quả từ công tác củng cố, phát triển tổ chức Đảng...
(Phương Nam Plus) - Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy, tổ chức đảng trong các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả, cơ bản các đảng viên đã thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều đảng viên đã được bố trí giữ các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp...
16:11 27-11-2020
Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được Đảng ta sớm quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Trung ương đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo như Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về "Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài"; Kết luận 80-KL/TW của Ban Bí thư (Khóa X) về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII trong tình hình mới" và ngày 18/3/2019, Ban Bí thư đã ban hành Chỉ thị số 33-CT/TW về "Tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân"...
 
 
Đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ 

Đối với tỉnh Phú thọ, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 02 Nghị quyết chuyên đề để cụ thể hóa việc thực hiện công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh, cụ thể hóa tại: Nghị quyết số 36-NQ/TU, ngày 21/8/2015 "Về củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020" và Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 26/7/2016 "Về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc củng cố, phát triển tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2016 - 2020". Trong nhiệm kỳ vừa qua Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã nghiêm túc chỉ đạo thực hiện, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng.

Về công tác chỉ đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ luôn xác định công tác công tác củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước hiện nay có ý nghĩa vô cùng quan trọng, sau khi Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo, Ban Thường vụ Đảng bộ khối đã thành lập ban chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gồm có 10 thành viên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong nắm tình hình, khảo sát, vận động thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp. Ban chấp hành Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04 - NQ/ĐUK, ngày 06/10/2016 "Về tăng cường công tác củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020". Hàng năm đều xây dựng kế hoạch và chỉ tiêu cụ thể trong phát triển tổ chức Đảng, đảng viên, tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy bằng nhiều hình thức, phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp như quán triệt phổ biến thông qua sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, họp giao ban định kỳ, hội nghị người lao động… kết hợp tuyên truyền miệng với các hình thức tuyên truyền thông qua các hội thi Bí thư chi bộ giỏi, báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi…. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, các ngành có liên quan như: Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, một số các đoàn thể tỉnh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động phát triển tổ chức Đảng, tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên trong các doanh nghiệp. Bằng các hình thức tuyên truyền phù hợp đã nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động, các chủ doanh nghiệp về mục đích , ý nghĩa của công tác phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã vận động thành lập mới được 19 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, trong đó có 03 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập được 10 tổ chức đoàn thanh niên, 02 tổ chức Hội Cựu chiến binh. Việc củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp được chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Ngay đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã hướng dẫn cấp ủy cơ sở xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT và quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp, quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, đảm bảo linh hoạt, phù hợp với điều kiện làm việc theo ca, kíp trong từng doanh nghiệp. Chỉ đạo các cấp ủy kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, bảo vệ lợi ích chính đáng của người lao động, do đó đã tạo được niềm tin, phát huy được vai trò của tổ chức Đảng đối với hoạt động của doanh nghiệp. Công tác xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh được các cấp ủy quan tâm, hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 93%, đến nay không còn tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ đảng viên được phân loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đều trên 95%; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ giảm còn 0,25%.

Công tác quản lý đảng viên được các cấp ủy, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả, cơ bản các đảng viên đã thể hiện được tính tiền phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, nhiều đảng viên đã được bố trí giữ các vị trí quan trọng trong doanh nghiệp. Công tác phát triển đảng viên mới ở các doanh nghiệp được quan tâm, chú trọng. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã kết nạp được 1.273 đảng viên mới, trong đó có 517 đảng viên được kết nạp trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Cơ bản các đảng viên mới kết nạp là những cán bộ, công nhân có uy tín với lãnh đạo doanh nghiệp. 

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, theo đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh chia sẻ cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Một là: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vân động, thuyết phục tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, người lao động và chủ doanh nghiệp về việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong DN. Tiếp cận các chủ Doanh nghiệp là người nước ngoài để xúc tiến thành lập tổ chức Đảng ở các khu, cụm công nghiệp.

Hai là: Tăng cường sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát của cấp trên đối với hoạt động của tổ chức đảng và doanh nghiệp.

Tăng cường và phát huy hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Duy trì, thực hiện tốt quy chế làm việc của ban chỉ đạo; tăng cường vai trò, trách nhiệm của cá nhân các đồng chí thành viên ban chỉ đạo. 

Ba là: Xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp.

Cần nghiên cứu bố trí, sắp xếp mô hình các tổ chức Đảng cho phù hợp với quy mô, thực trạng, ngành nghề sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là đối với mô hình tổ chức Đảng ở các khu, cụm công nghiệp. Nghiên cứu, sắp xếp lại mô hình tổ chức công đoàn cho phù hợp với mô hình tổ chức Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo của tổ chức Đảng.

Bốn là: Tiếp tục củng cố, nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng và đoàn thể.

Các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước cần xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp. Quan tâm quy hoạch, bố trí đội ngũ cán bộ cấp ủy, thực hiện chủ trương nhất thể hóa Bí thư cấp ủy đồng thời là lãnh đạo doanh nghiệp ở các đơn vị có đủ điều kiện. Tăng cường sự lãnh đạo trong việc củng cố, phát triển tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên làm cơ sở để phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. 

Năm là: Nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy, tăng cường thực hiện chế độ chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp. Từng bước xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp, tạo điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ kinh phí cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 18/3/2019 của Ban Bí thư về tăng cường xây dựng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Có thể nói về "Công tác củng cố, phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước" tại tỉnh Phú Thọ, đã và đang được các cấp các ngành đặc biệt quan tâm, đặc biệt là sự chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quyết tâm của tập thể Đảng viên trong Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ từ các tổ chức Đảng trong cơ sở doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.     
 
Đình Thơm
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: