HOTLINE: 0904 89 4444

Huấn trích của Cương quốc Công Nguyễn Xí
(Phương Nam Plus) - Sự nghiệp của Cương quốc Công Nguyễn Xí gắn bó với sự nghiệp giải phóng dân tộc và công cuộc chấn hưng đất nước thế kỷ XV. Bản Di huấn của Nguyễn Xí cho thấy rõ cốt cách con người ông, phẩm chất Trung nghĩa của ông.
11:22 15-07-2019
Trung nghĩa với đất nước Đại Việt. Trung nghĩa với triều đại Lê Sơ. Trong Di huấn để lại cho con cháu đời sau, ông muốn các thế hệ con cháu không bao giờ được quên cuộc đời và sự nghiệp Trung nghĩa đó của ông. Hơn nữa, phải đi theo con đường của ông, để xứng đáng là “ con hiền cháu thaỏ” của ông. Nguyễn Xí và con cháu gia đình ông đã lập thành một dòng họ Trung nghĩa lớn không những ở Nghệ An mà cả ở nước ta. Tòa soạn tạp chí xin được giới thiệu trích đoạn bản di huấn của ông, để thấy ông đã quan tâm như thế nào đối với việc giáo dục con cháu trong gia đình.
 

"...Hoàng thượng có sắc ban tộc điền cho Ta là bậc công thần. Ta cũng mua tậu thêm ruộng đất đầm ao tại các phủ huyện, trong đó có ruộng dành cho việc tế lễ, có ruộng để chia đều cho con cháu các ngươi làm sản nghiệp.
 

Nay các ngươi trông thấy nhà đẹp ruộng tốt, giàu có thì phải nghĩ đến công lao chặt gai phát bụi của Ta xưa. Trông thấy cảnh ca nhi múa hát vui vẻ thì phải nghĩ đến Ta xưa đã phải gian khổ gối dòng, nằm tuyết. Ta từng thấy Lý Tịnh là bậc danh tướng đời Đường (Trung Hoa) mà cuối cùng lại có hai con Kính và Nghiệp phạm tội làm phản. Các ngươi cần lấy đó làm gương mà tránh. Còn đời Tống (Trung Hoa) có bậc lương tướng là Tào Bân lại có hai con là Xán và Vĩ đều bước lên đàn tướng lĩnh. Các ngươi phải làm sao để sánh được với họ.

Con cháu các ngươi phải biết cẩn thẩn giữ gìn gia pháp,lấy đạo hiếu để lập công. Ấy là con hiếu cháu hiền của Ta. Hoặc giả, nếu có kẻ trái đạo, gây chuyện giành nhau thì các ngươi phải làm tờ biểu tâu lên triều đình để xử tội bất hiếu.

Các ngươi hãy cùng nhau ghi nhớ lời dạy của ta không được quên vậy".
 
P.V
CHIA SẺ ĐẾN BẠN BÈ: